Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady, Černé skládky, Sanace azbestových materiálů
a starých ekologických zátěží

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí ( viz níže ). Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci. Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.

Jako nebezpečný označujeme takový odpad, který vykazuje jednu nebo více z níže uvedených vlastností:

 • Výbušnost
 • Oxidační schopnost
 • Vysoká hořlavost
 • Dráždivost
 • Škodlivost zdraví
 • Toxicita
 • Karcinogenita
 • Žíravost
 • Infekčnost
 • Teratogenita
 • Mutagenita
 • Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami
 • Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování
 • Ekotoxicita
Mezi nebezpečný odpad patří:

 • Syntetické barvy, laky
 • Ředidla
 • Mořidla
 • Elektrické baterie, Autobaterie
 • Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
 • Kyseliny, louhy
 • Lepidla, pryskyřice
 • Zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. )
 • Tiskařské barvy, tonery, inkousty
 • Chladničky a mrazáky obsahující freony
 • Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

 

POPTÁVKA SLUŽEB

 

Nebezpečný odpad vzniká ve výrobní sféře (průmyslová výroba, zemědělství, doprava…), komunální sféře (obchod, zdravotnictví, bydlení…), ale nachází se také v tzv. starých ekologických zátěžích (staré skládky, kontaminovaná půda apod.).
V roce 2002 bylo v České republice vyprodukováno 1 289 912 tun nebezpečných odpadů, z toho nejvíce v Moravskoslezském, Ústeckém a Jihomoravském kraji.

 

Nebezpečné odpady

Roztřídíme uložíme do přepravních nádob, dopravíme do místa likvidace. Zajišťujeme veškeré likvidace nebezpečných materiálů jako jsou oleje, azbest, mazut, ropné produkty a mnoho dalších , a to včetně čištění zásobníků na pohonné a sypké hmoty , zásobníky,sila aj.

Na veškerou činnost spojenou s nebezpečným odpadem máme oprávnění od hygienické stanice.

Černé skládky

zlikvidujeme s možností zabezpečení a zúrodnění.

Sanace azbestových materiálů, starých ekologických zátěží

včetně zpracování rizikových analýz, geologické práce, odběry vzorků a chemické analýzy.

Zabýváme se ekologickou likvidací (odstraněním) azbestového materiálu.

Česká republika zařadila azbest mezi prokázané karcinogeny pro člověka v r. 1984 (Směrnice MZ ČR – hlavního hygienika č. 64/1984 Sb.). Používání azbestových materiálů bylo omezeno pouze na případy, kdy nelze užít jiných materiálů. Byla zakázána aplikace azbestu nástřikem.
Od roku 1997 již nebyla povolována výroba azbestových materiálů, takže v nově stavěných budovách by se již azbest neměl vyskytovat. Azbestu se věnuje mnoho dalších zákonů a vyhlášek.